ساعت و تقویم

ساعت و تقویم

به عزیزانتون ساعت ، تقویم و دفترچه با عکس خودشون هدیه بدین 

تقویم رومیزی و دیواری ، ساعت رومیزی و دیواری و دفتر یادداشت 

ساعت, تقویم, هدیه